DeutschCesky
Home
do menu vybraných kapitol
Marie Terezie

Robotní patent císařovny
Robotpatent
Ne náhodou se termín „robot“ vyvynul z českého slova pro otrockou práci. „Robota“ představovala už ve 14. století všechny pracovní povinnosti, které musel rolník odpracovat pro svou vrchnost. Tak jako robotovi, bylo rolníkovi určeno, jaké konkrétní práce má v průběhu roku splnit. Na mnoha místech v Čechách byl více a více podrobován jako poddaný nebo dokonce nevolník své vrchnosti. Tíživá bída, stěží snesitelná, vedla k sérii povstání.
Následně byla robota regulována tzv. robotním patentem. V Čechách byly mezi lety 1680 až 1738 vydány tři takovéto zákony. Jejich účinek byl ale nulový. Teprve až Marie Terezie se začala doopravdy snažit o zlepšení situace svých poddaných. Nejstarší dcera císaře Karla VI. se na základě zvláštního ustanovení stala po císařově smrti roku 1740 první panovnicí Rakouska a tím pádem i českou královnou. Jako manželka Františka Štěpána I. se stala o pět let později císařovnou Svaté říše římské.
13. srpna 1775 vydala Marie Terezie ve Vídni nový robotni patent – jen pět měsíců po vydání Temperamentních bodů (právní vyrovnání s pány ze Zedtwitz z Ašska). Tento robotní patent zrušil všechna předešlá nařízení a byl závazný jak pro poddané, tak pro feudální pány. Tento 28 stránkový dokument se čtě jako soudobý humánní zákoník práce. Reguloval všechny myslitelné normy, včetně vyjímek služebního poměru. Zohledňoval chudé a nemohoucí, svátky, odměny za zvláštní úkoly a za práci pro veřejné blaho. Císařovna dala poddaným, jejichž povinnosti vyměřila podle daňových tříd, najevo, že: „neposlušnost bude trestána jako zločin“.
Nový robotní patent poskytoval poddaným přeci jen svobodu volby: komu byly doposud uloženy nižší robotní povinnosti, mohl u nich „nerušeně zůstat“. Jak se toto právo volby projevovalo, dokládá Rudolph Langhammer na základě chebského robotního seznamu z roku 1777.
 
V archivu najdete k tomuto tématu následující materiály:
Exponát č. 954: Marie Terezie – Robotní patent z roku 1775 (sken, stránky 1–12, 1,76MB)
Exponát č. 954: Marie Terezie – Robotní patent z roku 1775 (sken, stránky 13 – 16, 1,74MB)
Exponát č. 1226: Unger – Temperamentní body (sken, 0,54KB)
Exponát č. 5834: Langhammer – O robotě na Chebsku - německý
Exponát č. 5657: Schreiber – Loketský urbář hrabat Šliků z roku 1525 - německý
Exponát č. 2215: Hübl – Selský stav a zemědělství sudetských - německý
vybraných kapitol
Thomas Schott
Copyright: Stiftung Ascher Kulturbesitz

nahoru